Usługi w zakresie bhp i ppoż.

 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • doraźne opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.;
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych;
 • opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń;
 • zaopatrzenie zakładów w instrukcje, znaki bhp i ppoż.
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej dla GUS
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
 • ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu bhp
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami bhp
 • audyt w zakresie bhp i ppoż.
 • wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych
 • przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży,
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych
 • sporządzanie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,"
 • sporządzanie "Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem"
 • analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż
 • przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez PSP,
 • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych;

« Powrót

Realizacja: lucanet.pl